Regler for aftensejladser 2009


Start- og mållinie:

Startlinien udgøres af den linie som fremkommer ved at holde det trekantede mærke på flagstang i lystbådehavnen overet med den anden grønne bøje fra havnen. Denne linie kan ses fra balkonen på klubhuset. Mållinien er samme linie. Flagstangen står i hjørnet mellem Flotillebroen og Den Krumme.

 

Startområde:

Startområdet omfatter området som ligger 20 bådlængder (ca. 200 meter) fra startlinien. Startområdet kan ligge enten nord eller syd for startlinien, idet startretningen afgøres før hver sejlads.

 

Sejlads i startområdet:

Man må først sejle ind i startområdet 5 min. før starttidspunkt. Der må ikke sejles for motor i startområdet. Vis hensyn til de både, der skal starte før dig.

 

Besætning:

Hver båd skal have en besætning på mindst 2 personer, der hver især kan sejle båden alene.

 

Starttidspunkt:

En båd skal være tilmeldt sejladsen hos dommeren inden sejladsen for at deltage. Hver båd starter kl. 18.30 + den tid som fremgår af den udleverede starttabel. Ved tyvstart afgiver dommeren 2 trut, og da sejles der tilbage over startlinien, og der startes igen. Hvis dette ikke sker, vil sejltiden blive tillagt 2 min. pr. sømil + den tid man startede for tidligt. Efter den 1. september rykker starttid frem til kl. 18.00.

 

Banen:

Banen bestemmes af de fremmødte medlemmer af sejladsudvalget og aftales med pigesejlerne fra HSH, så vi undgår konflikter ved mærkerundinger.

  • Søvejsregler skal overholdes.
  • Der må ikke anvendes spiler.
  • Der må ikke “håndspiles”.
  • Fok eller genoa kan spiles ved hjælp af spilerstage. Anvendes stage, skal den fastgøres på mast.
  • Fok eller genoa må ikke sættes flyvende (forlig skal fastgøres på forstag).
  • Lanterner skal tændes ved solnedgang. Manglende lanterneføring medfører diskvalifikation.
  • Alle mærker skal rundes for at sejladsen er fuldført.
  • Hvis bøjerne, på kapsejladsbanen af en eller anden grund ikke er på plads, bliver sejladsen annulleret
Mærkerunding:

Ved overlap skal der gives plads ved mærket. Der er overlap mellem 2 både, når en tænkt linie fra den forreste båds agterste punkt, vinkelret på bådens sejlretning, rammer den anden båd. Overlap skal etableres 2 skroglængder før mærket (skroglængde: den største af de to implicerede bådes skrog). Bemærk! Reglen om overlap gælder kun for både på samme halse. For både på forskellige halser, gælder den normale styrbord/bagbord regel.

 

Mållinien:

En båd skal tages i mål for at sejladsen er fuldført.
Der gives 1 trut, når forreste del af skroget passerer mållinien.

Mållinien skal passeres inden kl. 21 (20.30 fra og med september). Løbet vil af dommeren blive skudt af på dette tidspunkt. Hvis det skønnes nødvendigt for afvikling af sejladsen, kan afskydningen dog udskydes med en halv time. Dette skal i så fald meddeles deltagerne inden sejladsen starter.

 

Pointgivning:

Førstepladsen giver 0 point, andenpladsen 1 point o.s.v. Ikke deltaget båd vil få sidsteplads + 1 point. Den afsluttende lørdagssejlads giver dobbelt point.

 

Fratrækker:

Ved afslutningen af hver halvsæson trækkes den dårligste sejlads fra hver båds pointtal, så denne sejlads ikke tæller i det samlede resultat.

Indtil sidste sejlads i en halvsæson er afviklet, vises den samlede øjeblikkelige stilling ekskl. fratrækkeren. Den afsluttende lørdagssejlads kan aldrig være fratrækker.

 

Regulering af lystal:

Førstepladsen giver +0,1 på lystallet.
Sidstepladsen giver -0,1 på lystallet.
Er der både, som ikke kommer ind indenfor tidsgrænsen pga. manglende vind, bliver ingen lystal reguleret for de sidste pladser.

Overskrift


 

Brødtekst og billeder her: