Indlæg skrevet af Bjarne Hansen HSH

Byrådet i Horsens behandlede tirsdag aften 13.12.2016 forslaget til den nye rammelokalplan, og efter en ganske lang debat endte det med, at Byrådet vedtog lokalplanforslaget, som nu skal i 8 ugers offentlig høring inden, det kan vedtages som en endelig lokalplan.

Dejligt at så mange(over 100) med tilknytning til klubberne på havnen var mødt op for at følge debatten i byrådssalen.

Horsens Sejlklub havde forud for den politiske behandling af lokalplanforslaget i Teknik og Miljøudvalget (TMU) i sidste uge haft adskillige møder og forhandlinger med kommunen med mandat fra HBH og HMK.

Det lykkedes desværre ikke inden den politiske behandling, at påvirke indholdet af lokalplanforslaget i tilstrækkelig grad til, at HSH kunne se, at der fortsat ville være plads til ungdomsarbejde for bredde og elite, stævner mm.
Igennem de seneste 1 1/2 uge har der derfor været stor aktivitet for at få flertallet i Byrådet til at indse, at man var ved at begå en alvorlig fejl.

Den korte version er,

– at Liberal Alliance ved TMU mødet fik indføjet et ændringsforslag som i et vist omfang imødekom sejlklubbens bekymringer (bla. en ø på 6000m2 og 9000m2 til søsporten), og et flertal bestående af S, LA og DF vedtog herefter lokalplanforslaget, som dermed blev sendt videre til Økonomiudvalg og Byråd.

– at Venstre (som ikke havde stemt for forslaget ved TMU) stillede et præciserende ændringsforslag til byrådsmødet, og dette forslag endte efter en længere debat i Byrådssalen med at få bred opbakning

Lokalplanforslaget indebærer hermed:

– HSH beholder arealerne ved ungdomshusene, jolleplads, græsplæne mv svarende til et samlet areal på 4500m2 (i dag er der 5500m2, men der fragår så arealer til ny vej mv)

– at stævne-/vinterpladsen bag Nyboder reduceres fra 8250m2 til 6700m2, når der etableres kanal og ny promenade (pladsen går dermed fortsat hen til skellet mod Jydsk Miljø),

– såfremt man på et tidspunkt måtte ønske at reducere denne plads til fordel for boligbyggeri i den vestlige ende og arealet dermed kommer under 6700m2 kan dette først ske, når der er etableret 200 parkeringspladser i en underjordisk P-kælder under den østlige del af pladsen. Stævnepladsen kan dog ikke komme under 4500m2.

Konklusionen er derfor, at vi på terræn vil råde over et grundareal på 11.200m2 eller 9000m2 på terræn og en P-kælder med 200 pladser.

Ovenstående er ikke et drømme scenarie for HSH og kun fremtiden kan vise, om vi kan fortsætte som hidtil, men rammerne for stævner, parkering mv. er i hvert fald meget bedre end det oplæg, der var på bordet.

Med hensyn til vinterpladserne og dermed miljøet på lystbådehavnen er der ikke nogen indrømmelser i lokalplanforslaget, idet alle øvrige arealer til vinteropbevaring er udlagt til boligområde.

Selvom det derfor ser ud til, at vi har reddet arealer til parkering, stævneplads, jolleplads mv., så er det specielle sejlermiljø, som udspringer af klargøringsarbejder mv. på vinterpladserne nok en saga blot.

Der foreligger ikke noget nærmere omkring vilkårene for parkering på lystbådehavnen, herunder heller ikke hvorvidt der bliver betalingsparkering. Dette reguleres ikke i en lokalplan, og vil derfor kunne ændres ved en selvstændig beslutning i byrådet, hvilket gælder alle offentlige parkeringspladser.

Med venlig hilsen