Vedtægter for Horsens Bådeklub


      §1 Klubbens navn og hjemsted.

 • Klubbens navn er Horsens Bådeklub Horsens (HBH).
 • Klubben er stiftet i 1968.
 • Klubbens hjemsted er Horsens Kommune.
 • Klubbens stander er grøn med hvidt malteserkors.

     §2 Klubbens formål.

 • At varetage medlemmernes fælles interesse inden for fritidssejlads.
 • At fremme kammeratskabet.
 • At udøve oplysende virksomhed om fritidssejleres sikkerhed og færden til søs.
 • At arrangere sejladser, turaktiviteter og andre klubaktiviteter.

      §3 Medlemskab af en paraplyorganisation.

 • Beslutning om medlemskab af en sådan organisation kan kun ske på en generalforsamling.

     §4 Optagelse af medlemmer.

 • Klubben består af aktive og passive medlemmer.
 • Hvis særlige forhold taler for det, kan der optages æresmedlemmer.
 • Medlemskabet dækker husstanden (samme adresse!)
 • Der kan højest optages to aktive medlemskaber pr. båd.
 • Medlemmer af HBH er automatisk medlem af Horsens Bådeklubs Venner (HBV)
 • Bådejere er i.h.t. Reglement for Horsens Lystbådehavn pligtige til at holde deres både ansvarsforsikret.
 • Medlemmer har pligt til at holde klubben or. om navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

      §5 Kontingent.

 • Klubbens kontingent og indskud fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 • Kontingent opkræves forud og dækkende perioden 02. marts – 01. marts.
 • For medlemskab betales det på optagelsestidspunktet gældende indskud og kontingent.
 • Der betales kun ét indskud ved flere medlemskaber pr. husstand.
 • Ved genoptagelse af et medlem, som i mindre end 5 år har været udmeldt af klubben, betales intet indskud. .

     §6 Udmeldelse – eksklusion.

 • Udmeldelse skal ske via skriftlig henvendelse – eller via e-mail – til kassereren.
 • Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, slettes vedkommende som medlem.
 • Optagelse som medlem igen forudsætter, at gælden er indfriet.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Besty-relsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
 • Vedkommende skal, før bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar.
 • Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende or-dinære generalforsamling; men dette har ikke opsættende virkning.
 • I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på et få meddelelse herom, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
 • Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 • Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver mindst 50 % af de afgivne stemmer for at blive vedtaget.
 • Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
 • Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

      §7 Ordinær generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 • Bekendtgørelse herom skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse – eller via e-mail – til medlemmerne bilagt dagsorden og indkomne forslag.
 • Et medlem, der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal aflevere forslaget skriftligt – eller via e-mail – til bestyrelsen senest den 10. februar.
 • Forslagsstillere skal være til stede under generalforsamlingen.
 • Dagsorden, revideret regnskab og evt. indkomne forslag skal fremlægges i klubhuset senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
 • Regnskab udleveres til samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer på selve generalforsamlingen.
 • Kun medlemmer af husstanden har adgang til generalforsamlingen.
 • Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
 • Hvert aktivt medlemskab har én stemme.
 • Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 • Stemmeafgivelse kan dog ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem, der er fyldt 18 år.
 • fuldmagter afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens start.
 • Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

     §8 Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3.  Fremlæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 6. Valg af formand (ulige årstal)
 7. Valg af kasserer (lige årstal)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 stk. ulige år og 1 stk. lige år).
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år ad gangen).
 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen).
 11. Valg af pladsmand (vælges for 1 år ad gangen).
 12. Valg af div. udvalg (vælges for 1 år ad gangen)
 13. Evt.

     §9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

 • Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 • Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. (Jvnf. dog § 16)
 • Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
 • Dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt 1 stemmeberettiget medlem ønsker det.
 • Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 • Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af referent og dirigent.

     §10 Ekstraordinær generalforsamling.

 • Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 20 medlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt – eller via e-mail – har forlangt det og angivet, hvad der ønskes behandlet.
 • I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
 • Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

       §11 Bestyrelsen – valg.

 • Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være aktive bådejere.
 • Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 • Formand og kasserer vælges direkte. Ellers konstituerer bestyrelsen sig selv, hvilket også er tilfældet, hvis et bestyrelsesmedlem – herunder formand og kasserer – afgår mellem 2 gene-ralforsamlinger.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede – heriblandt formanden.
 • Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, efter indtræden af suppleanter, falder til under 4, skal der senest 30 dage herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

       §12 Bestyrelsen – tegningsret.

 • Formanden repræsenterer klubben udadtil og er, i retsforhold i samråd med den øvrige bestyrelse, bemyndiget til at optræde på klubbens vegne. Han indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det nødvendigt, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer har udtrykt ønske herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 • Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald og er i øvrigt formanden behjælpelig med dennes virksomhed i klubben.
 • Kassereren fører medlemsprotokollen og klubbens regnskaber, bestyrer klubbens kasse og øvrige beholdninger samt fremlægger revideret årsregnskab på den ordinære generalforsam-ling. Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling være revideret af revisorerne. Kassereren disponerer over klubbens midler med hensyn til dens ordinære drift. Ekstraordinære dispositioner kan kun træffes i samråd med den øvrige bestyrelse. Kassereren er til enhver tid forpligtet til, på formandens foranledning, at give denne fuld indsigt i klubbens økonomi.
 • Sekretæren opbevarer klubbens arkiv for de seneste 5 år, fører protokol ved bestyrelsesmø-der, holder informationsmappen ajourført og er i øvrigt behjælpelig med at besørge klubbens korrespondancer og bekendtgørelser.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede.
 • Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Jvnf. dog § 6.
 • Bestyrelsen nedsætter efter behov ad hoc-udvalg.
 • Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for evt. gæld.

     §13 Pladsmand.

 • Pladsmanden anviser bådejerne plads på vinterpladsen og har det overordnede ansvar for orden og ryddelighed på denne.
 • Pladsmandens anvisninger om brugen af klubbens materiel, samt hans henstillinger om kollektiv eller enkeltvis oprydning m.v. på vinterpladsen, skal medlemmerne rette sig efter.
 • Bestyrelsen holder pladsmanden orienteret om beslutninger vedr. vinterpladsen.

     §14 Regnskab.

 • Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 • Årsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

      §15 Revision.

 • Revisorerne skal hvert år – senest 14 dage før den ordinære generalforsamling – gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
 • Regnskab og status forsynes med påtegning.
 • Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger..

       §16 Vedtægtsændringer.

 • Forslag til vedtægtsændringer kræver, for at blive vedtaget, tilslutning fra mindst 50 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer eller almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær.
 • Der skal være mindst 14 og højest 30 dage mellem de 2 generalforsamlinger, og de skal indkaldes med særskilt varsel og dagsorden.

       §17 Klubbens opløsning.

 • Ved en sammenlægning med en anden klub er der iflg. disse vedtægter ikke tale om en opløsning af klubben.
 • Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 • Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt mindst ½ af klub-bens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forslaget kræver, for at blive vedtaget, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ovennævnte flertal uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 • I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler – efter indfrielse af evt. gældsforpligtelser – overgå til Horsens Fjords Fartøjsberedskab.
 • Såfremt Horsens Fjords Fartøjsberedskab ikke eksisterer, overføres midlerne til Trygfonden med anmodning om særlig hensyntagen til området omkring Horsens Fjord og Havn.

Foranstående vedtægter er vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2014.

_________________________                         _______________________

Erik Nielsen                                                                                  Steen Lauridsen

Dirigent                                                                                          Formand